Archive for the ‘Gezondheid’ Category

Hoe om te gaan met de veroudering

Wednesday, October 27th, 2021

GGZ agoog

 

 

 

 

 

Wat heeft dit nu te maken met een verstandige aanpak van het beheer van de vergrijzing? Het ligt voor de hand dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen in eerste instantie moeten worden ondersteund, en het is een uitgemaakte zaak dat de meest voorkomende langetermijnhulp voor de Ggz agoog een goed sociaal netwerk is. Dit heeft voor de hand liggende gevolgen voor de overheidsuitgaven, en een nuance biedt erkenning voor de vele voordelen van sociale netwerken.

De huidige beleidsmakers lijken wel koraaletende planten, die groeien uit in het laboratorium bevruchte zaden. koraaletende planten zullen te zijner tijd bloeien en zaden dragen, maar de beleidsmakers zijn zich niet bewust van de mogelijke genetische verbanden die daaruit kunnen voortvloeien. In feite moet het beleid inzake het beheer van bejaarden worden bekeken in de context van de “oude-rijst”-bevolking.

De huidige beleidsmakers hebben echter niet de geringste deuk in het bereiken van de eerder genoemde “oude-groei” bevolking geslagen. De beleidsmakers hebben in het algemeen geweigerd de parameters voor de oude-groei te definiëren en hebben in plaats daarvan de voorkeur gegeven aan scherpere economische indicatoren.Uit de resurrectiecijfers van professor blijkt dat, indien de bevolking in het VK 600.000 mensen onder de 45 jaar zou omvatten – bij een vruchtbaarheidscijfer van 75% – er 100.000 sterfgevallen nodig zouden zijn om de bevolking weg te vagen. Maar als die mensen x jaar oud en getrouwd waren geweest, zou hun dood door de staat moeten worden betaald.

het uiterste noorden van het eiland Groot-Brittannië kan een bevolking hebben vanRefer to Department for Work and Pensions Death Statistical Reports for January 2009.

Maar als we de langlevende zaden in voldoende aantallen zouden kunnen vinden, dan zouden de mensen die we hebben gekoesterd maar die niet hebben doorgezet – waarschijnlijk door gebrek aan familiale steun – in staat zijn om te herleven.

Jammer genoeg is er niet genoeg lariekoek om dat te doen. Maar, Evans, Leanbow en co-eds hebben dat wel gedaan. En, zoals we zullen zien, wordt het zaad van degenen die lang – en in economisch en antropologisch opzicht grotendeels welvarend – leven, gezaaid in delen van de wereld die behoorlijk harde lessen nodig hebben.

zenuwachtige bejaarden, zoals de flirtende en wulpse die wij op het tropische eiland van de veilingen ontmoeten, in onze koopkracht, maar wij vrezen ook dat juist die nieuwe genoegens – de genoegens die ons in leven houden – voor hen ongrijpbaar zullen zijn.

Kick-happy zijn betekent doen wat je wilt, wanneer je wilt met de Safety Razor Store. Maar degenen die contant betalen zullen waarschijnlijk niet spelen – althans, de nieuwe bevoorrechte klassen zullen waarschijnlijk niet spelen – wat betekent dat het tijd is voor getital, neulinuos en kick-uren om de ids – en de belasting – te verslaan. Dat betekent daadwerkelijk dingen doen – koken, wassen, typen, vrijen, drinken, eten, spelen, lachen, huilen en zelfs bouwen.

lees meer:

Wat is familieopstelling

Wednesday, October 27th, 2021

Familieopstellingen

 

 

 

 

Wat is familieopstelling?

Een familieopstelling is als een hersenaura. Een hersenaura verwijst echter naar onze complexe verbindingen en associaties. Een familieopstelling is een natuurlijke formatie van verbindingen en verbanden die je thuis maakt. Het is niet toevallig dat jij en je kind met elkaar verbonden zijn. De familieopstelling wordt niet door geluk gecreëerd, maar is een resultaat van de manier waarop je je kind leidt om van je te houden, je te eren en te respecteren. Familieopstelling is het resultaat van onderlinge verbindingen die een gezonde vader-kind relatie ondersteunen. Natuurlijk is de complexe inherente samenhang en balans niet vooraf ingesteld; het is waar jij en je kind verbonden zijn.

Wees geen donor oferiauss! Jullie zijn de mentoren van jullie kind. Jullie familie-aura omvat zowel positieve als negatieve patronen. Wat we doen, hoe we ons gedragen, de taal die we gebruiken; elk positief en negatief gedrag wordt beïnvloed door onze familieopstelling. De familieopstelling wordt gecreëerd door de manier waarop we tegemoet komen aan de behoeften van ons kind. Het is niet wat we doen, het is hoe we handelen, en wat we doen is gekoppeld aan de behoeften van het kind. Er is een familieopstelling van de behoeften van elk kind, niet alleen de vier grote behoeften – fysiek, emotioneel, spiritueel en intellectueel – die ontwikkeld worden in de kindertijd en inherent zijn aan onze ouderlijke relatie. Je hebt misschien van andere familieleden, in deze complexe relatieconstellatie, geleerd dat je weliswaar onvoorwaardelijk van je kind houdt, maar dat je soms andere volwassenen nodig hebt om bepaalde taken over te nemen. In die situaties kan je kind zich verzetten en kwetsende dingen zeggen.

Een andere dynamiek die vaak optreedt is dat, en niet om onder het pad te gaan, kinderen pestkoppen kunnen zijn en beweren dat je te streng bent, dat je te gemeen tegen hen bent. Wanneer we de familieconstellatie projecteren op de kinderbevolking hebben we een epidemie van geweld en misbruik. Kinderen die voortdurend twijfelen aan hun vader of zelfs aan het noemen van hun moeder, zijn te vinden op elke school in de onderontwikkelde landen. In alle culturen is het niveau van eigenwaarde van kinderen laag. Kinderen die met een gedocumenteerd of naar een eeuw geleden verwezen leven in een plattelandsgebied, lopen ook de kans kindsoldaten, zelfmoordmoordenaars of corrupte volwassenen te worden.

Wij zijn de eerste leraren van ons kind. Het is onze taak om hen te bekrachtigen. Hoe wij onze dag doorbrengen met onze kinderen bepaalt hun toekomst, omdat onze woorden en ons gedrag op dat moment het duidelijkst tot hen spreken. Onze woorden en ons gedrag ondersteunen of verzetten zich tegen de gezinsconstellatie. Als wij reageren, leren onze kinderen op ons te reageren, als wij reageren, en hun gedrag leert te reageren op onze reacties, groeit de collectieve familieopstelling. Hoe meer we onze kinderen betrekken in een liefdevolle, bewuste communicatie, als een gezin, hoe groter de collectieve hersenaura.

Wil een ouder een positieve invloed hebben op de opstelling van zijn kind, dan moet hij beseffen dat hij bewust moet deelnemen aan het aanpakken van de emotionele behoeften van zijn kind. Kinderen beschouwen hun ouders niet langer als zelfvoorzienend; zij beschouwen hun ouders als “rubberen stempels” om hun gedrag op te maken. Dat betekent dat er ten minste drie primaire verschillen zijn tussen jou en je kind: de verdeelde aandacht, het principiële verschil in structuur, en de vrijheid die we als ouders hebben.

Het zijn dus echt de engelen van de ouders die bijzonder programmeerbaar kunnen zijn, om de problemen van hun kind te ontdekken, en hen te steunen in hun eigen overleving en ontwikkeling.

De eerste reacties van kinderen op de verzoeken van de ouders zijn een product van hun aanvankelijke behoefte om erbij te horen en om iemand (hun ouders) te hebben om op te rekenen.

lees meer:

De zondeval en de zondeval

Wednesday, October 27th, 2021

Valpreventie ouderen

 

 

 

 

 

Het valverhaal van uw cliënt De overweldigende antwoorden Het valverhaal van uw cliënt Een val of een ernstige val (zowel bijvoorbeeld een epileptische aanval als een val van een hoge plek) leidt tot allerlei nare gevoelens bij iedereen, ook bij de hulpverlener. Soms weten ze dat duidelijk, en soms niet. De volgende foto komt uit Nederlandse publicaties over valincidenten in de kinderzorg (links en rechts) en de ouderenzorg (een van de oudere begunstigden van de windmolen in deze zaak). De hulpverlener in het Nederlandse artikel is op de hoogte van de zaak, omdat hij de cliënt was, en dit blijkt uit zijn verhaal over de val dat door de Nederlandse media is gepubliceerd: De hulpverlener in de Nederlandse zaak heeft blauwe plekken opgelopen en heeft het de hulpverlener nooit vergeven, omdat de ambtenaar, terwijl hij zei “je had geen keus”, ook tegen zichzelf moet hebben gezegd “je had geen keus”. Helaas is dit de ervaring die de hulpverlener in de frontlinie van veel cliënten opdoet. U kunt uw cliënt helpen door de volgende vragen te stellen: Hoe laat is deze val gebeurd? Hoeveel stappen heeft de cliënt niet gelopen voordat hij op de trede terecht kwam? Vallen uw cliënten op dezelfde tijdstippen en bij dezelfde gelegenheden? Als dat zo is, dan kan de val binnen een uur of een dag plaatsvinden. Het kan nog steeds een val zijn.

Waar is de val gebeurd?

Hoe zag het slachtoffer eruit voor zijn val? Hoe lang verbleef het slachtoffer op dezelfde plek in het verzorgingstehuis? Lijkt de val meer te maken te hebben met een chronische aandoening of ook met momentum? Zo ja, dan is dit essentiële informatie voor uw seksuele relatie met uw cliënt. Een bewustzijn dat zich niet alleen bekommert om de val, wordt ook aangevallen door de hulpverlener, en kan een zeer gevaarlijke confrontatie worden, niet in het minst als er een lange periode is voordat een ongeluk gebeurt. Zij zou een belangrijke rol kunnen spelen, niet alleen bij de verzorging van vrouwelijke cliënten, maar ook bij het zorgen voor een goede begeleiding van de vrouwelijke demente [Eindpagina 56] cliënten, als zij dat willen. En vergeet niet dat de kans dat vrouwelijke cliënten onvrijwillig vallen zeer groot is. De volgende illustratie komt uit een Braziliaanse krant (Image Courtesy: deutsche heereszeitung).

Effectieve verschuivingsvraag Waarom zou de val gebeuren? De effectverschuivingsvraag helpt uw cliënt te identificeren, en u te vertellen, waarom hij of zij is gevallen. Wanneer een persoon de veiligste plek vindt om te vallen, is dat meestal omdat er een reëel risico is of een prikkel om te vallen. Schok en emotie als gevolg van ondraaglijke woede, angst, verwarring of schuldgevoelens, maar ook geholpen worden door oogcontact, eruditie (informatie uit het dagboek van zichzelf), en de aanwezigheid van bewonderde en vertrouwde vrienden, zorgen voor een snelle ophoping van zuurstof in de hersenen, een ongewone toestand die voorkomt bij mensen met depressie en PTSD. De effectieve verschuivingsvraag helpt de cliënt terug te keren naar zijn oorspronkelijke toestand, door hartstochtelijk de redenen voor de val te benoemen.

Voorbeelden geven

Stel een KGW (King County Jonge Familie) incident voor dat gebruikt kan worden

Voor het beheer van dit artikel is het nuttig te beschrijven hoe de val gebeurde. Hierdoor zal de lezer de val beter begrijpen, hoe de cliënt reageerde en wat het verplegend personeel kon doen om toekomstige valpartijen te voorkomen met behulp van valpreventie. Breng het eenvoudig terug tot de

lees meer:

Wat u moet weten over tandheelkundige joint?

Monday, October 11th, 2021

Tandartspraktijk Nijmegen

De tandheelkunde is een dienstverlenende sector als alle andere. Behandelingen worden grotendeels verstrekt door particuliere tandheelkundige klinieken/kantoren die zijn opgericht als joint venture tussen twee of meer particuliere tandheelkundige praktijken. Deze joint ventures beslissen zelf over het beheer, de leiding en het management van de gezondheidszorgonderdelen van hun privé-kliniek. Gewoonlijk is een plaatselijke tandarts in dienst van de Joint Viacontics Solutions Association (JVSAA), de gestandaardiseerde accreditatie-instantie voor gezamenlijke tandartspraktijken. Over het algemeen worden joint venture-overeenkomsten gesloten met het doel de productiviteit te verhogen door het werk in logische en systematische brokken op te splitsen. Een typische joint venture-praktijk zal een geomatisch patroon vaststellen voor het gebruik van de plaats (dentalcare. covering uitvalsbasis en aanbod van diensten) en een manier om ervoor te zorgen dat de praktijk en de banen van het personeel goed zijn toegerust om met de juiste middelen te werken.

Over het algemeen moeten voor de bouw van een particuliere tandartspraktijk bepaalde aangrenzende percelen worden aangekocht en dit is waar aanzienlijke extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. De kavels omvatten meestal de grond, de omliggende afvalgebieden en de toegangswegen. Naast de kavels maken ook de kantooruitrusting van de praktijk, de apparatuur en de sterilisatie van de machines en de accommodatie deel uit van de kavels. Bij de oprichting van een gemeenschappelijke tandheelkundige onderneming moet met een aantal zaken rekening worden gehouden: grootte van de kavel, kaveltype, belastingtarieven, financiering, openbare of particuliere verstrekking van faciliteiten en ligging van de gemeenschappelijke onderneming.

Grotere percelen vereisen grotere kantoorgebouwen en dit schept de noodzaak van het hebben van een groter gebied waarop de tandheelkundige eenheid kan worden geplaatst. Dit creëert schaalvoordelen bij de fabricage en maakt lagere prijzen mogelijk voor het serviceaspect van het produkt. Virtuele kantoorstroken behoren tot de veelgebruikte virtuele kavels die over het terrein verspreid liggen. Welke virtuele kantoor strips ook worden gebruikt, ze moeten meestal met het internet verbonden zijn, waardoor de behoefte aan een snelle verbinding wordt bevorderd. Veel van deze bedrijven bieden een verscheidenheid aan data-abonnementen waarmee klanten toegang kunnen krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben. Veel tandartspraktijken die al lange tijd bestaan, hebben door mond-tot-mondreclame en goede recensies een groot aantal patiënten opgebouwd. Het is altijd een goed idee om dergelijke patiënten te bezoeken en hen te vragen naar hun ervaringen met de tandarts. Naast het vragen van patiënten kan uw tandarts of hun personeel soms ook uw vragen beantwoorden over de tandartspraktijk, producten en diensten.

Vooral in tijden waarin de praktijkomgeving conventioneel lijkt te zijn, spelen personeelsleden een belangrijke rol bij het promoten van de nieuwe tandarts. Dit begint al voordat het formele aanbod om de praktijk te kopen geheim is. Bij het aanbod om de Praktijkgeheimen te kopen, zal de tandarts u eerst een lijst geven van de processen die in de nieuwe tandartspraktijk moeten worden geïmplementeerd. Deze lijst zal verschillen op basis van de praktijk die u kiest. Niettemin, moet u in staat zijn om te identificeren wat u het meest van de tijd. Soms kan de tandarts u zelfs naar binnen laten komen om een kijkje te nemen. Deze stap is niet in alle situaties vereist. Aan de andere kant, als u niet langskomt, weet u niet wat uw mogelijkheden zijn. Bij de meeste tandartspraktijken, vooral die in stedelijke gebieden, kunt u de praktijk zelf komen bekijken. Zo kunt u het personeel beter leren kennen. U kunt ook op tv en radio zien wat de tandarts doet. Soms kunt u naar uw favoriete muziek luisteren via hun koptelefoon.

Voordelen van het inhuren van een Life Coach

Monday, October 11th, 2021

Life coach Eindhoven

Wanneer mensen het gevoel hebben dat zij niet alles hebben gedaan wat er in hun leven te doen valt, moeten zij zich tot iemand wenden om hen een duwtje in de goede richting te geven. Men heeft een goede vriend, familielid of zorgverlener nodig om te helpen met het adverteren van een huis, met budgettering, motivatie enzovoort. Velen hebben een persoonlijke situatie gehad waar ze mee om moesten gaan. Helaas hebben de meesten van hen niet geprobeerd veranderingen in hun leven aan te brengen door naar een professional te stappen over hun beslissingen, bedoelingen en attitudes. Dus zijn ze gewoon doorgegaan met de zeer vertrouwde hopeloosheid terwijl verandering wel mogelijk is. Voor wie levenscoach wil worden, zijn er een paar dingen waarin je moet worden opgeleid. Sommige van die dingen zijn counseling en trainingen in levensvaardigheden, creëren en schrijven, financiën beheren, marketing en meer. Hier zijn enkele voor- en nadelen van beide. Voordelen van het inhuren van een Life coach

De moeite die men heeft om beslissingen te nemen, vooral moeilijke keuzes, zich vast voelen zitten, loslaten, zich verweesd voelen, haat, woede en agressie komen allemaal naar boven bij een life coach. In een coachingsessie moeten mensen bijvoorbeeld ook pijnlijke gevoelens uiten en hanteren. Deze gevoelens helpen ons om patronen te zien die ons niet bevallen. Ze stellen ons in staat onze persoonlijke kracht aan het werk te zien. Dit soort techniek kan gebruikt worden tegen relaties uit het verleden die pijn hebben overleefd. Dus als een persoon opnieuw wil beginnen met iemand of een nieuwe relatie met iemand wil beginnen. Hij of zij kan getraind worden om een patroon te herkennen en te veranderen. Maar als de persoon niet bereid is dit te doen, dan is alle liefde en respect die gegeven moet worden, niet gegeven. Anderzijds kan een life coach iemand helpen om doelen te stellen en een evenwicht te vinden tussen de andere aspecten van het leven. Na coaching zal een persoon in staat zijn zijn gevoelens over te brengen op andere mensen. Hij zal in staat zijn om te rouwen, zich te herbronnen, te leren hoe het best om te gaan met vrienden en familie, een nieuwe relatie te ontdekken, een nieuwe baan aan te nemen, gezonder te worden enzovoort.

Voordelen van het niet inhuren van een life coach Het is niet nodig om afhankelijk te zijn van familieleden, vrienden of medische professionals wanneer iemand een levenssituatie heeft. Zij hebben het initiatief om hulp te zoeken bij een levenscoach. Zij hebben de middelen om hun leven serieus te nemen. Ze zijn vindingrijk en in staat om zichzelf te motiveren en zijn ook in staat om zelf met het leven om te gaan. Ook zijn zij in staat voor zichzelf te denken en recht te doen met alle energie die zij aankunnen. Er zij op gewezen dat vrouwen vooral tijd nodig hebben om te “internetten waar zij wonen”. Dit is privé-tijd waarin een persoon niet gestoord kan worden om aandacht te besteden aan zijn gevoelens. Deze verlangens kunnen van invloed zijn op de toestand van hun leven thuis en op kantoor. Langdurige stagnerende energieën van vrouwen hebben geleid tot depressie, angst, eenzaamheid, enzovoort. Het is daarom een must ervoor te zorgen dat de tijd die vrouwen privé doorbrengen vredig en waardig is

Coaching – Wat is het?

Monday, October 11th, 2021

Coach Hilversum

Coaching is een ervarings-machtsrelatie, gebaseerd op de overtuiging dat het belang van de lerende even belangrijk, zo niet belangrijker is dan zijn/haar eigen persoon. Bij dit type individueel gerichte coaching gaat het om het ontwikkelen van leiderschaps- en leervaardigheden. Vaak wordt gezien dat naast de behoefte aan basisinformatie, de belangrijkste drijfveer de behoeften van het individu zijn, behoeften om een geloofwaardigheid op te bouwen, hun carrière vooruitzichten te verbeteren, hun eigen sterke punten en werkelijke waarden te ontdekken. Deze primaire motiverende factoren creëren krachtige emotionele behoeften die het probleem of de uitdaging in een kans veranderen. Op die manier begeleidt de coach de leerling om zijn diepe, huilende behoefte te ontdekken om zijn eigen leven vorm te geven, in plaats van anderen de beschermer te bieden die ze nodig kunnen hebben om hen te helpen zich af te stemmen op hun eigen ware persoonlijke doel. Het is de bedoeling van de coach om de leerling te motiveren en te ondersteunen bij het ontdekken, verwerven, toepassen en ontwikkelen van de nodige vaardigheden en kennis om hun eigen oplossing te ontwerpen (Persoonlijke Actie Stappen).

Wat is coaching en hoe is het effectief? Degenen die bij dit soort coaching betrokken zijn, verruilen hun visie op wat nodig is om een succesvolle coach te zijn om te leren hoe ze hun eigen lot effectief kunnen regelen. Om effectieve levensvaardigheden voor de leerling te ontwikkelen, moet de coach een persoon zijn (d.w.z. ik) die het vermogen heeft om zichzelf te helpen. Die persoon moet een doelgerichte denker zijn die het vermogen bezit om zowel provistisch als transactioneel te denken. Iemand die in staat is de kloof te overbruggen tussen provisorisch denken en transactioneel denken kan een zeer effectieve coach zijn, en coach aar. Hoewel succes als coach geduld vereist en de bereidheid om te luisteren en te observeren, vereist een effectieve coach zijn en voorbeeld van loslaten en zich niet inspannen om te controleren (“onovergave” of “assertiviteit”). De coach is doelgericht, minder begaan met het resultaat dan met het proces om de cliënt naar zijn eigen succes te leiden, hij is trouw aan zijn eigen behoeften en een model om beide te doen. Iemand die al een zeer effectieve coach is, kan een effectieve coach zijn voor iemand die zijn potentieel om effectief te zijn nog niet heeft ontwikkeld, d.w.z. een ongeïnformeerd, ongeïnformeerd en ongeëngageerd persoon. Soms is het moeilijk om geloofwaardig over te komen bij een ander, vooral als je geen doelgerichte denker bent, mensenkennis is nog steeds niet je sterkste kant.

Wat is het verschil tussen coaching en consulting? Coaching, technisch en professioneel, is anders dan technisch en professioneel advies. Coachen is een vaardigheid die een beroep doet op een persoon om buiten zijn comfort te treden, buiten zijn referentiekader te treden en zich open te stellen voor een nieuwe leerervaring. Coaching van deze aard is anders dan consulting, wat een meer gestructureerd proces is dat wordt gebruikt om een beslissing te nemen, een actie te ondernemen en een koers uit te zetten. Zelfs bij het plannen van hoe verder te gaan met een cliënt, heb ik vaak nieuwe wegversperringen ontdekt en een andere handelwijze gekozen om een gewenst doel te bereiken. Wat is het verschil tussen een consultant en een coach? Het verschil tussen mijn houding als consultant en mijn houding als coach is dat ik meer luister. Voor mij waren professioneel zijn en goed kunnen luisteren natuurlijke vaardigheden die ik ontwikkelde toen ik werkte binnen het beroep van consultant en als coach. Ik geloof dat we als coaches een soortgelijke bereidheid moeten tonen om te luisteren, om te delen wat we leren van onze ervaringen en om ons de bemoedigende woorden van mentoren en coaches te herinneren om ons te helpen onze mentale horizon te verruimen.

Mijn overtuiging is dat coaching in feite geen advies of mentorschap is, het is een gestructureerde relatie die een cliënt helpt bij zelfreflectie en het bereiken van zijn doelen. Als consultant wil ik de beste oplossing bieden om aan de behoeften van de klant te voldoen. Als coach geloof ik dat het mijn taak is de cliënt te helpen zijn innerlijke wijsheid te ontdekken en zijn innerlijke geleidingssysteem te ondersteunen.  Als coach ben ik een niet-directieve, niet-empatische “helper” die wil ondersteunen en niet om mezelf op te dringen aan de cliënt.  Als consultant zocht ik naar inzicht in business cases en wilde ik ideeën aandragen om de klant te verkopen.Als coach gebruik ik vragen om dieper in te gaan op de behoeften van de cliënt. Ik heb een veel persoonlijkere benadering van de cliënt, waarbij ik vragen gebruik die passend zijn in de gegeven sessie. Wat is het verschil met consultancy? Coaching is geen vervanging voor consultancy. Ik geloof dat het vermogen om cliënten te benaderen als een consultant en het verschil in het niveau van persoonlijke ontwikkeling dat we kunnen ontwikkelen, een coach zal helpen zichzelf beter te leren kennen.

Lees meer

Meditatie cursus

Yoga

Monday, October 11th, 2021

Yoga Veldhoven

Yoga en Meditatie. Na 97 jaar onderzoek en vele duizenden mensen over de hele wereld die yoga leerden, tot het punt van het plegen van levenslange yoga, stelde yoga mij voor dat van alle grootste waarheden er één is die minder mensen weten, over yoga, hoe intieme yoga te ervaren en zelfs te maskeren, update yoganews onszelf een “eb Nichols” van het aanraken van ons innerlijke zelf, onze innerlijke stem, onze innerlijke kracht, het innerlijke wezen en zelfrealisatie van de staat van zijn. Tot een dergelijke innerlijke transformatie, de gezondheidsproblemen in verband met onze uit natuurlijke dag tot dag leven, voor de volgende Yoga en meditatie kan worden ervaren en gerealiseerd. Yoga is een manier, een regelmatige praktijk om te verbinden, te kalmeren, te ontspannen, te ademen, te strekken en alle innerlijke spanningen en stress los te laten, de emotionele en mentale spanningen. Yoga is niet moeilijk. Yoga is gewoon het proces om te wennen aan de voordelen, de effecten en de uitgestrekte wezens die we allemaal werkelijk zijn. Yoga is geen rijk. Het is een toestand. Yoga is het geheel van de omvang van de verbinding tussen geest, lichaam, ziel en geest in een voortdurende vernieuwing. Yoga is een weg, een proces. Yoga is niet de complete ervaring; het is een origineel, een unieke ervaring van verbondenheid. Niemand kan zich jou voorstellen, je innerlijke zelf aanboren. Je innerlijke zelf is anders, net zoals niemand anders zich een voorstelling kan maken van jou en hoe je kunt samensmelten met de totaliteit van je wezen op dezelfde manier als jij dat bent. Yoga is de weg naar je eigen “Yoga” of “creatief gemak” elk moment.

Yoga en Yoga Meditatie gaat over concentratie en het tot rust brengen van de geest. Yoga is niet om beter te worden dan iemand anders, maar om een kalme, vredige, energie te creëren die een diepgaand verschil kan maken in je leven. Yoga en Yoga Meditatie is voor zelfreflectie om uit te vinden wie je bent en vergeten bent over jezelf. In plaats van naar anderen te kijken en jezelf te veroordelen, is Yoga en Yoga Meditatie om naar jezelf te kijken, jezelf los te maken van je angsten en je angsten te complimenteren met acceptatie, dankbaarheid en bewustwording over je leven. Yoga en Yoga Meditatie is niet om iemand te controleren of te veranderen, maar om te worden, om je eigen pad te ontdekken en niet het pad van een ander, om het pad van je eigen innerlijke zelf te volgen. Yoga is een manier om een planner te ontwikkelen, een gevoel van focus in je leven. Yoga gaat over verbinding, in eenheid zijn of unie, dat is het bereiken van innerlijke balans en harmonie. Yoga gaat over zelfrealisatie. Yoga is een manier om een hechte relatie met jezelf aan te gaan, om je te verbinden met de energieën om je heen. Yoga is een combinatie van fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel evenwicht dat transformatie met zich meebrengt. Yoga gaat over het focussen van wilskracht in je ziel. Yoga gaat over volgen, luisteren, veel bewegen, je lichaam in beweging brengen, plezier hebben, vrij zijn van stress, of meditatie.

Yoga en haar oefeningen, en Yoga meditatie werken als één onlosmakelijke combinatie om ons innerlijk te begrijpen. Yoga, Yoga meditatie geeft ons de meeste tijd om ons te verbinden met de dingen om ons heen. Yoga oefeningen maken ons vrij van ongelukken te verbeterenanged reflextot het doel van het verhogen van het bewustzijn. Yoga oefeningen zijn ook stuwend op onze dagelijkse routines, je dagelijkse routines geeft je tijd om te herstellen, om gezond en fit te blijven. Yoga oefeningen verenigen je lichaam, hart en geest om een voller leven te leiden en een kalme geest te hebben om na te denken over het leven dat we ervaren. Yoga is als een dieet, je hebt geen dieet, je hebt een dieet. Yoga oefeningen zijn gewoontes, veel ervan wordt onbewust gedaan; deze Yoga oefening gaat over het tot zwijgen brengen van het grove bewustzijn en in onbewuste stroom gaan, waardoor inspiratie onze dagelijkse routines kan leiden en richting geven. De “Yoga van Verbinding” geeft aanleiding tot een grote balans voor een prachtig leven”. Hoe zit dat, wat balans, een kalm, gezond, voldaan en ontspannen persoon? Yoga van Verbinding is precies zo’n evenwichtige, gezonde, evenwichtige en positief juicmean ervaring. Het leven kan een Ben 10 worden als yoga oefeningen een manier van leven kunnen worden.

Lees meer

Fysiotherapie
Fysio

Hoe kom je van een zware depressie af?

Monday, October 11th, 2021

Chronische depressie

Hieronder volgt een lijst van symptomen die wijzen op een mogelijke diagnose van ernstige chronische depressie  Onvermogen om gebruikelijke activiteiten uit te voeren, zelfs op het werk. Verlies van energie en onvermogen om een bevredigend seksleven te leiden of seksuele problemen. Vergeeling van de huid of het haar en gewichtsverlies.  Abdominale pijn.

Slapeloosheid of onvermogen om naar werk of school te gaan. 69% van de gevallen ervaart symptomen die direct verband houden met de vecht- of vluchtreactie. Besluit of gebrek aan besluiten.  Zelden zelfverwonding of zichzelf beschadigen. Hopeloosheid en het gevoel dat geen goed mens mensen om zich heen wil hebben. Emotionele eetlustproblemen, zoals zich schuldig voelen in goede tijden, of geen reden vinden om TV te kijken. Ik heb me met meer dingen bezig gehouden dan normaal. Stemmingswisselingen. Omgaan met vermoeidheid. Overmatig slapen, bij het wakker worden voelt het alsof er meer energie nodig was.  Autistisch gedrag.  Op de rots, houdt er niet van om iemand te vermaken of in contact te zijn met mensen. De specialisten in het scherp houden van mensen gedurende hun hele leven zijn beter in staat om de patiënt de verandering uit te leggen die zich kan voordoen tussen bepaalde periodes van hun leven- deze korte en ernstige “depressies”. Sommige patiënten worden ambulant behandeld, terwijl anderen als kortetermijnoplossing medicatie voorgeschreven zullen krijgen. Om de mechanismen die zelfgenezing bevorderen beter te begrijpen moeten we ons ervan bewust zijn dat we allemaal de keuze moeten maken om bij te draaien. We moeten allemaal onszelf helpen en het proces waarderen om van hoog naar laag te komen, en onszelf te ontwikkelen tot wie we zeggen te willen zijn. De grootste kracht voor mijn genezing vandaag is de waarheid. De slachtoffers van depressie moeten zien wat echt mogelijk is. Ik wil een voorbeeld voor hen zijn, en hen laten zien hoe ze kunnen veranderen en de persoon kunnen worden die ze willen zijn. Dit is wie ik ben en het is niet gemakkelijk. Maar ik ben blij dat ik het kan, want ik ben dankbaar voor de kans van mijn leven. Ik heb het geluk dat ik een gekozen pad heb voor mijn eigen genezing op weg naar vrijheid en volledigheid. Daarom voel ik dat dingen zo mooi kunnen zijn wanneer de weg moeilijk lijkt.

Lees meer

Burn out kliniek

Coaching – Wat is het?

Monday, October 11th, 2021

Coach Culemborg

Coaching maakt gebruik van prestatiebelemmeringen, positieve bekrachtiging en prestige om mensen te helpen op en neer te gaan, rond en tussenin. De coachingsaanpak is bedoeld om de gecoachte te helpen van punt A naar punt B te komen. Coaching gaat over punt B. Zonder punt B is de Coaching niet effectief. Het is duidelijk dat er momenten zijn waarop coaching een beetje anders is dan punt A. Dit is waar de Coach/cliënt relatie een partnerschap wordt, maar voor het doel van dit artikel gaan we het ook bij die term houden. Neem het verhaal van Sally. Sally is de algemeen directeur van een staatscoöperatie. In de afgelopen twee jaar is haar afdeling veranderd, is haar team gereorganiseerd en heeft zij geen personeel meer. Sally heeft te horen gekregen dat ze haar personeelsbestand moet inkrimpen en ze heeft besloten dat te doen. Ze heeft ook geleerd dat ze haar talenten op waarde moet schatten en het enige nieuwe personeel dat ze zal toevoegen, zullen haar klassieke types zijn. Tot dusver gaat alles goed. Sally geeft zelf toe dat zij een spraakzame jongedame is, een snelle babbelaar met een zeer scherp geheugen. Ze weet ook dat ze haar mond voorbij heeft gepraat tegen veel mensen. Zij heeft met haar vinger naar sommigen gekwakt en het zit zelfs in haar hoofd dat zij de rest van haar tijd niet meer op dezelfde plaats zou willen zijn als deze mensen.

Sally heeft te horen gekregen dat haar veranderingen, haar reorganisatie, haar acties door de directie en het management als geldverspilling worden beschouwd en dat zij daarom in de toekomst gecompenseerd zal worden voor de nieuwe mensen die haar hulp nodig hebben. Als Sally de negatieve feedback niet had aanvaard, zou zij ook enige positieve versterking hebben geboden en zou zij ook enige intelligentie hebben getoond. Ze is een zeer overtuigend en gemakkelijk persoon, mooi zelfs. Wij zien het standpunt, het perspectief op de manier waarop wij de wereld zien, dat Sally aanvaardt. Deze mensen die de coach op punt A hebben gediend, zijn dus niet teruggekeerd naar hun punt B. juncion is de positie van velen van ons. Niet veel van ons zouden eerlijk naar punt B kunnen gaan, maar we doen het allemaal wel eens. Wanneer we in  een Coaching sessie zijn met een cliënt die bereikt heeft waar we naar streven in onze beoordeling van coaching, eindigt de sessie en gaan we allemaal weg met een advies over waar we heen zouden willen met ons bedrijf, en de reden voor onze ontmoeting was om onze positie te verbeteren. Mensen voor ons die niet denken dat hun uitgangspunt of hun gemakkelijker zal, de kritiek die we krijgen niet storen onze motivatie om te blijven actie ondernemen.

Hoe vinden we onze positie? Wanneer we voor het eerst samenwerken is er geen echte richting voor de cliënt. Naarmate we elkaar leren kennen, beginnen we punten voor te stellen. Na verloop van tijd, in een sessie, ontwikkelt de cliënt een strategie voor zijn toekomst. De volgende 8 weken op sommige punten komt het team van de cliënt tot het inzicht dat hun beroep of hun bedrijf aan het veranderen is. Dat er een bewustzijn is van vooruitgang en een nieuw niveau van bewustzijn over de realiteit van de wereld waarin we leven. We beginnen allemaal steeds professioneler te worden en ons steeds minder te schamen voor de dingen die we doen. Coaching is een manier om onze doelen te bereiken in een tempo dat voor ons betaalbaar is. Het basis coaching gesprek gaat allemaal over punt B, wat tot nu toe niet heeft gewerkt. Ik zag dit onlangs op de televisie. Het was een onderdeel van een wedstrijd. Ik was niet in gesprek met de deelnemers en geen van hen vertegenwoordigde mijn bedrijf. Ik was gewoon aan het luisteren naar een dame en zij zei: “Ik stop niet, ik stop niet”! Ik kan u niet vertellen hoe moeilijk het is als je een leven hebt waarin je er voortdurend naar streeft om jezelf te verbeteren, maar de vraag is, hoe blijven we naar onze doelen of verlangens toewerken zonder van punt B af te vallen?

Vaak concentreren onze cursussen of bedrijfsontwikkelingsprogramma’s zich rond het punt B. Dat is de manier waarop het wordt aanbevolen om managers te onderwijzen. We mogen geen assessment of beoordeling doen die het punt B zou moeten omvatten. Hoeveel mensen kent u, die zich echt op hun gemak zouden voelen bij het bekijken van het punt B in een cursus? Ze zouden erg in verlegenheid gebracht worden. Om ons te helpen dit punt te begrijpen zou ik de lezer willen aanmoedigen om wat meer te weten te komen over wat eindigt als een evenwichtig punt B. Veel van deze zelfde kwesties komen naar voren in de coachingsessie. Er zijn enkele basisaannames. Er wordt een beoordeling gegeven die de cliënt laat kennismaken met de waarde van evenwicht in zijn leven. Het assessment zal een evenwichtige combinatie van criteria en waarden zijn. Een evenwichtig assessment zal punten bevatten voor elk van deze categorieën van leven en zal voldoening geven. Het zal verdere informatie geven over persoonlijke ontwikkeling op elk gebied dat belangrijk is voor de cliënt. Er zal een beoordeling worden gegeven die duidelijk maakt dat zij verantwoording verschuldigd zijn aan iemand anders en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, en evenwicht en harmonie in hun leven bewaren.

Lees meer

Gestal therapie

Marte Meo

 

 

Ergotherapie

Monday, October 11th, 2021

Ergotherapie Rotterdam

Het doel van ergotherapie is om mensen met een handicap door middel van revalidatietherapie te helpen hun waardigheid terug te krijgen en zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren. Daarnaast helpt arbeidsrevalidatie de gehandicapten om een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van hun gezin. De overlevingskansen zijn groter voor personen die een bijdrage leveren aan hun gezin en gemeenschap. Ergotherapie is bedoeld om gehandicapten te revalideren en hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. Zij richt zich op het bereiken van onafhankelijkheid met behulp van fysieke, mentale en sociale middelen. Het belangrijkste doel van de ergotherapie is de mensen te helpen hun waardigheid te herstellen en hun geplande activiteiten te kunnen uitvoeren.

Bovendien helpt arbeidsrevalidatie mensen die problemen hebben in hun omgeving of die niet kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven of die lijden aan een geestelijke of lichamelijke handicap, een beter zelfbeeld te krijgen en zich beter te kunnen integreren in de samenleving. heel vaak zullen andere personen die op de hoogte zijn van de handicap van een persoon, deelnemen aan het geven van arbeidstherapie aan die persoon. Andere personen die de persoon in kwestie op grote schaal helpen, kunnen een psycholoog, maatschappelijk werker, psychiater, coach, enz. zijn. Wat wordt er bedoeld met bezigheidstherapie? De door de ergotherapeut verstrekte lijst van geëngageerde activiteiten omvat Het strikken van schoenveters, het knopen van een riem, het gebruik van een stoel, het rechtstaan, het zitten in een stoel, lopen, staan, zitten, het dragen van boodschappen, het gebruik van een handdoek, het gebruik van het stuur, het gebruik van een handdoek, het oprapen en dragen van boodschappen, die zeer gemakkelijk te volgen zijn.  Op de lijst van bezigheid therapeutische activiteiten staan ook kaartspelen, spelen met kinderen, knutselen, huishoudelijke taken verrichten, schoonmaken, koken, zichzelf beschermen, deelnemen aan gemeenschapsevenementen en het handhaven van de rang in het beroep, met inbegrip van het laten schieten van een kans om in dienst te treden of om overplaatsing te vragen.

De ergotherapeut houdt ook rekening met het vermogen van de persoon om binnen zijn of haar omgeving te werken en om de eisen van het leven en de vrije tijd in evenwicht te brengen. Ergotherapeuten vinden het van cruciaal belang dat de persoon een gevoel van eigenwaarde of zelfvertrouwen herwint, dus werken ze aan het onderscheid tussen zelfvertrouwen en arrogantie.roxyGreiner Verslavingsioloog, klinisch directeur van de Society for Rehabilitation Research, stelt dat om het risico op terugval te minimaliseren, patiënten die bezig zijn met ergotherapie of fysiotherapie intensieve begeleiding en sociale steunprogramma’s moeten ondergaan die de personen helpen om gevoelens van een laag gevoel van eigenwaarde en hulpeloosheid te bestrijden. Greiner voegt er verder aan toe dat arbeidsrevalidatie het sociale aanpassingsvermogen en het vermogen om met anderen om te gaan verbetert.

Bovendien is ergotherapie erop gericht de mensen die door deskundigen worden begeleid te helpen bij het ongedaan maken van negatief schadelijk gedrag (blokkades), en dit te vervangen door gezondere alternatieven. Arbeidspsychologen helpen de personen zichzelf te evalueren door hen vragen te stellen als “Heeft u uzelf of anderen ooit pijn gedaan of verwaarloosd?” en vormen een achterwaarts kijkend perspectief van zichzelf door de vraag met “ja” te beantwoorden. Ergotherapeuten helpen hun cliënten dus om hun mogelijkheden te benutten door relevante vragen te stellen in plaats van hen te vertellen wat de implicaties van hun daden zijn.

Lees meer

Personal training